Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W GIERAŁTOWICACH

Założenia organizacyjne i warunki korzystania ze świetlicy

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Uczęszczają do niej uczniowie Szkoły Podstawowej którzy muszą przebywać dłużej w szkole przed lub po lekcjach ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły, inne okoliczności wymagające zapewnienia dzieciom opieki w szkole.

2. Świetlica w roku szkolnym czynna jest od godz. 6.30 do 16.00.

3. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności: tworzenie warunków do pracy własnej, wyrabianie u dzieci umiejętności porozumiewania się w grupie, organizowanie pomocy w nauce, organizowanie zajęć ruchowych w pomieszczeniu świetlicy oraz na powietrzu, rozwijanie zainteresowań uczniów, organizowanie zajęć oświatowych i sportowych,  kulturalnych, upowszechnianie kultury zdrowotnej, współpraca z innymi nauczycielami szkoły.

4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka karty zgłoszenia.

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do nauczyciela świetlicy w formie pisemnej (z datą i czytelnym podpisem).

6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia.

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

8. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Odebranie dziecka po tym czasie, rodzic potwierdza czytelnym podpisem w dokumentacji świetlicy.

9. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego opiekunami, dziecko będzie przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

10. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub same zgłosiły swą obecność wychowawcy przed i po lekcjach.

11. Nie podlega opiece dziecko przebywające na terenie szkoły przed i po godzinach pracy świetlicy, a także to dziecko, które nie dotarło do świetlicy.

12. W przypadku zmiany danych zawartych w ‘Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy’, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jak najszybszego dokonania poprawek u wychowawcy świetlicy.

13. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste ucznia (prosimy o nieprzynoszenie wartościowych przedmiotów).

14. Rodzice mogą przekazać dobrowolne fundusze na działalność świetlicy, wpłacane na konto Rady Rodziców z dopiskiem ŚWIETLICA

Rada Rodziców: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

15. Pozyskane środki finansowe przeznacza się na materiały papiernicze, plastyczne, gry, dyplomy, nagrody, sprzęt sportowy itp. dla wychowanków świetlicy.

Obowiązki ucznia

16. Obowiązkiem ucznia jest zgłosić swoje przyjście lub wyjście do wychowawcy świetlicy.

17. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia.

18. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Za zniszczenie przedmiotów, gier itp. odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

19. Udział dziecka w zajęciach jest dobrowolny. Po skończonej zabawie uczeń musi uporządkować swoje miejsce zabawy i pracy.

Nagrody i kary wobec wychowanków

20. Udzielenie pochwały słownej lub pisemnej (zeszyt korespondencyjny, dodatnie punkty).

21. Upomnienie słowne lub pisemne (uwaga w zeszycie korespondencyjnym, ujemne punkty).

załącznik nr 2 – szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy

Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej na czas pandemii COVID-19

  1. Regulamin stanowi załącznik do procedur obowiązujących w SP im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach.
  2. Celem regulaminu jest zachowanie bezpieczeństwa podczas pobytu uczniów w świetlicy szkolnej i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
  3. Uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 2b oraz 5-8 są przypisani do świetlicy nr 001, uczniowie klas 2c, 3a, 3b, 4a i 4b są przypisani do świetlicy nr 110.
  4. Godziny otwarcia poszczególnych sal będą wywieszone na tablicach przed świetlicami.
  5. Uczniowie wchodząc do sal dezynfekują ręce pod nadzorem opiekuna.
  6. Przebywając w sali dzieci mają zapewniony dostęp do środków czystości (płyny, chusteczki) – sale będą na bieżąco wietrzone i dezynfekowane.
  7. W trakcie zajęć w miarę możliwości dzieci korzystają z własnych przyborów.
  8. Uczniowie nie powinni przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
  9. Rodzice/zdeklarowani opiekunowie odbierają dzieci wyłącznie w przedsionku świetlicy nr 001, z zachowaniem środków ostrożności (dezynfekcja rąk, maseczka ochronna, własny długopis). Dodatkowych informacji udzielają bezpośrednio nauczyciele świetlicy.