Informacje

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej do skorzystania z zorganizowanej opieki wychowawczej w świetlicy szkolnej.

Kartę zgłoszenia uczniów do świetlicy wraz z regulaminem można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz bezpośrednio w sekretariacie lub u nauczycieli świetlicy.

Zapewniamy:

 • opiekę uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych, podczas doraźnych zastępstw oraz dzieciom, które nie uczęszczają na lekcje religii, zajęcia basenowe itp.
 • realizację zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły
 • prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania
  u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej
 • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych
 • organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy
 • rozbudzanie i rozwój zainteresowań, zdolności oraz dociekliwości poznawczej
 • propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej i troskę o przyjazną atmosferę w grupie
 • promowanie bezpiecznego dostępu do zasobów Internetu
 • prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem
  i psychologiem szkolnym, logopedą, pielęgniarką, bibliotekarką –
  z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia.