Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa sztuką”

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie świetlicy biorą udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Zabawa sztuką” 🙂

Cel główny:
“Propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej”.

Cele szczegółowe:
“- tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
– wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
– zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
– rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
– udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
– rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
– zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
– kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
– doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
– przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,
– wykorzystywanie myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach
związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
– kształtowanie orientacji przestrzennej,
– rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
– doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
– rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,
– wspomaganie rozwoju dzieci,
– odkrywanie dziecięcych talentów,
– budowanie więzi w grupie przedszkolnej,
– rozwijanie wiary we własne możliwości,
– współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami,
– branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,
– kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
– udział w akcjach propagujących działalność twórczą,
– rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych”.

Nasi uczniowie wykonali następujące zadania:

Zadanie 1: “Freblowska konstrukcja”

Zadanie 3: “Kolorowe dźwięki”

Zadanie 5: “Nasz ulubiony artysta”

Zadanie 10: “Zakręcony obraz”

Zadanie 11: “Działamy”

Zadanie 17: “Robert Delaunay”

Zadanie 18: “Witraż”

Zadanie 19: “Galeria artysty”

Zadanie 22: “Op-art”

Za udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikat 🙂