Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Kreatywne prace plastyczne”

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie świetlicy biorą udział w kolejnej edycji projektu “Kreatywne prace plastyczne”:)

Cele główne projektu:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.
* Poznanie i eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi.
Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego
uczestników.
Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży”.

Cele szczegółowe:

Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających harmonijny rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, napięcia mięśniowego, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami  plastycznymi, nabywanie doświadczeń i polisensoryczne poznawanie stymulujące rozwój.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, architekturą, literaturą dziecięcą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości oraz doświadczanie sukcesu.
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
Zewnętrzna promocja dziecięcej sztuki oraz placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych.
Współpraca nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk”.

Za udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikat 🙂