Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Kreatywne prace plastyczne”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie świetlicy po raz kolejny brali udział w projekcje “Kreatywne prace plastyczne”:)

Cele projektu:
Cele główne:
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.
Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.
Cele szczegółowe:
Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
Współpraca nauczycieli – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”.

Comiesięczne prace uczniów wykonywane w ramach projektu:

Za udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikat: