Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Cztery Pory Roku”

W roku szkolnym 2022/2023 świetlica przystąpiła do projektu “Cztery Pory Roku” 🙂

Cel główny:
“Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno- techniczne”. 
Cele szczegółowe:
• “Prowadzenie działań plastyczno- technicznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, integracji sensorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej • Rozwijanie postawy twórczej dzieci • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych • Rozwijanie zmysł estetyki • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i skupienia na danym zadaniu• Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez promowanie recyklingu i upcyklingu plastyczno- technicznego • Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości i poczucia sprawczości • Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych • Odkrywanie dziecięcych talentów • Rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia i innowacyjności • Nauka spędzania czasu w sposób twórczy • Popularyzacja twórczości plastyczno-technicznej dzieci”.

Moduł I: Jesień
15.09.2022 – 30.11.2022

Moduł II: Zima 1.12.2022 – 1.03.2023

Moduł III: Wiosna/Lato 2.03.2023 – 31.05.2023

Za udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikat: